Wat is Fair Trade?

De bron van deze tekst is: www.wereldwinkelsnederland.nl

Onderstaande video laat u in luttele minuten zien hoe Fair Trade werkt: eerlijk, duurzaam en geen slaven- of kinderarbeid.

“Fair Trade is een handelspartnerschap, gebaseerd op dialoog, transparantie en respect, dat meer rechtvaardigheid in de internationale handel nastreeft en bijdraagt aan duurzame ontwikkeling door betere handelsvoorwaarden aan te bieden en de rechten van gemarginaliseerde producenten en werknemers te waarborgen.
Fair Trade-organisaties streven een duidelijke toewijding aan eerlijke handel na als de belangrijkste kern van hun missie. Ze worden, gesteund door consumenten, actief betrokken bij het ondersteunen van producenten, bewustwording en campagne voeren voor veranderingen in de regels en praktijken van conventionele internationale handel. ” Ze zijn herkenbaar aan het WFTO-logo.
Fair Trade is meer dan alleen handelen:
• Het bewijst dat meer rechtvaardigheid in de wereldhandel mogelijk is.
• Het benadrukt de noodzaak van verandering in de regels en praktijken van conventionele handel en laat zien hoe een succesvol bedrijf ook mensen voorop kan stellen.
• Het is een tastbare bijdrage aan de strijd tegen armoede, klimaatverandering en economische crisis.

 

Principe één: kansen creëren voor economisch achtergestelde producenten

Armoedebestrijding door handel vormt een belangrijk onderdeel van de doelstellingen van de organisatie. De organisatie ondersteunt gemarginaliseerde kleine producenten, of dit nu onafhankelijke familiebedrijven zijn, of gegroepeerd in verenigingen of coöperaties. Het probeert hen in staat te stellen van inkomensonzekerheid en armoede over te gaan naar economische zelfvoorziening en eigendom. De organisatie heeft een actieplan om dit uit te voeren.

 

Principe twee: Transparantie en verantwoording

De organisatie is transparant in haar management en commerciële relaties. Het is verantwoordelijk voor al zijn belanghebbenden en respecteert de gevoeligheid en vertrouwelijkheid van de verstrekte commerciële informatie. De organisatie vindt passende, participatieve manieren om werknemers, leden en producenten te betrekken bij haar besluitvormingsprocessen. Het zorgt ervoor dat relevante informatie wordt verstrekt aan al zijn handelspartners. De communicatiekanalen zijn goed en open op alle niveaus van de supply chain.

 

Principe drie: Eerlijke handelspraktijken

De organisatie handelt met zorg voor het sociale, economische en ecologische welzijn van gemarginaliseerde kleine producenten en maximaliseert niet de winst op hun kosten. Deze is verantwoordelijk en professioneel in het tijdig nakomen van zijn verplichtingen. Leveranciers respecteren contracten en leveren producten op tijd en volgens de gewenste kwaliteit en specificaties.
Fair Trade kopers, die de financiële nadelen van producenten en leveranciers van FT-producten herkennen, zorgen ervoor dat bestellingen worden betaald na ontvangst van documenten of zoals wederzijds overeengekomen. Voor Handicraft FT-producten wordt op verzoek een renteloze vooruitbetaling van ten minste 50{5e160549165534fcf481a7212738e5534fdcf8e18454fa30a4818c9f2f4d3b83} gedaan. Voor Food FT-producten wordt op verzoek een aanbetaling van ten minste 50{5e160549165534fcf481a7212738e5534fdcf8e18454fa30a4818c9f2f4d3b83} tegen een redelijk belang gedaan. De rentetarieven die de leveranciers betalen mogen niet hoger zijn dan de kosten van de kopers om leningen aan derden te lenen. Het opladen van rente is niet vereist.
Wanneer Fair Trade-leveranciers een vooruitbetaling van kopers ontvangen, zorgen zij ervoor dat deze betaling wordt doorberekend aan de producenten of landbouwers die hun Fair Trade-producten maken of laten groeien.
Kopers overleggen met leveranciers voordat ze bestellingen annuleren of weigeren. Wanneer bestellingen worden geannuleerd buiten de schuld van producenten of leveranciers, wordt een adequate vergoeding gegarandeerd voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Leveranciers en producenten overleggen met kopers als er een probleem is met de levering en zorgen voor compensatie wanneer geleverde hoeveelheden en kwaliteiten niet overeenkomen met de gefactureerde.
De organisatie onderhoudt langdurige relaties op basis van solidariteit, vertrouwen en wederzijds respect die bijdragen aan de promotie en groei van Fair Trade. Deze onderhoudt effectieve communicatie met zijn handelspartners. Partijen die betrokken zijn bij een handelsrelatie trachten het volume van de handel tussen hen en de waarde en diversiteit van hun productaanbod te vergroten als middel om Fair Trade voor de producenten te laten groeien om hun inkomsten te verhogen. De organisatie werkt in samenwerking met de andere Fair Trade-organisaties in het land en vermijdt oneerlijke concurrentie. Deze vermijdt het zonder toestemming dupliceren van patronen van andere organisaties.
Fair Trade erkent, promoot en beschermt de culturele identiteit en traditionele vaardigheden van kleine producenten zoals weerspiegeld in hun ambachtelijke ontwerpen, voedselproducten en andere aanverwante diensten.

 

Principe vier: eerlijke betaling

Een billijke betaling is een die door alle partijen is onderhandeld en overeengekomen door middel van een permanente dialoog en participatie, die een billijke vergoeding aan de producenten biedt en die ook door de markt kan worden gehandhaafd, rekening houdend met het gelijkheidsbeginsel. Betalen voor gelijk werk door vrouwen en mannen. Het doel is altijd de betaling van een Local Living Wage. Eerlijke betaling bestaat uit eerlijke prijzen, eerlijke lonen en een lokaal leefloon.

Eerlijke prijzen
Een eerlijke prijs wordt vrij onderhandeld via een dialoog tussen de koper en de verkoper en is gebaseerd op een transparante prijszetting. Het omvat een eerlijk loon en een eerlijke winst. Eerlijke prijzen vertegenwoordigen een billijk deel van de uiteindelijke prijs voor elke speler in de toeleveringsketen.

Eerlijke lonen
Een eerlijke beloning is een billijk, vrij onderhandeld en onderling overeengekomen loon en veronderstelt de betaling van ten minste een lokaal leefloon.

Een lokaal ‘leefloon’
Een Local Living Wage is een vergoeding voor een standaard werkweek (niet meer dan 48 uur) door een werknemer op een bepaalde plaats, voldoende om een fatsoenlijke levensstandaard te bieden voor de werknemer en zijn of haar gezin. Onderdelen van een behoorlijke levensstandaard zijn voedsel, water, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, transport, kleding en andere essentiële behoeften, inclusief voorzieningen voor onverwachte gebeurtenissen.

 

Principe vijf: Zorgen voor geen kinderarbeid en dwangarbeid

De organisatie houdt zich aan het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en de nationale/lokale wetgeving inzake de tewerkstelling van kinderen. De organisatie zorgt ervoor dat er geen dwangarbeid is in haar personeel en of leden of thuiswerkers.
Organisaties die fairtradeproducten kopen van producentengroeperingen, hetzij rechtstreeks, hetzij via tussenpersonen, zorgen ervoor dat geen dwangarbeid wordt gebruikt bij de productie en de producent voldoet aan het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind en de nationale/lokale wetgeving inzake de tewerkstelling van kinderen. Elke betrokkenheid van kinderen bij de productie van Fair Trade-producten (inclusief het leren van een traditionele kunst of ambacht) wordt altijd onthuld en gecontroleerd en heeft geen negatieve invloed op het welzijn, de veiligheid, de educatieve vereisten en de behoefte aan spel van kinderen.

 

Principe zes: betrokkenheid bij non-discriminatie, gendergelijkheid en economische zelfstandigheid van vrouwen, en vrijheid

van vereniging
De organisatie discrimineert niet bij het aannemen, belonen, toegang tot opleiding, promotie, beëindiging of pensionering op basis van ras, kaste, nationale afkomst, religie, handicap, geslacht, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond, politieke overtuiging, HIV/AIDS-status of leeftijd.
De organisatie heeft een duidelijk beleid en een duidelijk plan om gendergelijkheid te bevorderen dat ervoor zorgt dat zowel vrouwen als mannen toegang hebben tot de middelen die ze nodig hebben om productief te zijn en ook de mogelijkheid hebben om de bredere beleids-, regelgevende en institutionele omgeving te beïnvloeden, die hun levensonderhoud en leven vormen. Organisatorische grondwetten en interne wetten maken vrouwen in staat om actief lid te worden van de organisatie (waar het een op lidmaatschap gebaseerde organisatie is) en om leidinggevende posities in te nemen in de bestuursstructuur, ongeacht de status van vrouwen in relatie tot eigendom van activa zoals grond en eigendom. Waar vrouwen binnen de organisatie werken, zelfs wanneer het een informele werksituatie is, ontvangen ze gelijk loon voor gelijk werk. De organisatie erkent de volledige arbeidsrechten van vrouwen en is vastbesloten ervoor te zorgen dat vrouwen hun volledige wettelijke arbeidsvoorwaarden krijgen. De organisatie houdt rekening met de speciale gezondheids- en veiligheidsbehoeften van zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven.
De organisatie respecteert het recht van alle werknemers om vakbonden van hun keuze te vormen en er lid van te worden en collectief te onderhandelen. Wanneer het recht om lid te worden van een vakbond en collectief te onderhandelen beperkt is door de wet en/of politieke omgeving, zal de organisatie onafhankelijke en vrije associatie en onderhandeling voor werknemers mogelijk maken. De organisatie zorgt ervoor dat vertegenwoordigers van werknemers niet worden gediscrimineerd op de werkplek.

 

Principe zeven: Zorgen voor goede arbeidsomstandigheden

De organisatie biedt een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers en/of leden. Het voldoet op zijn minst aan nationale en lokale wetten en ILO-conventies op het gebied van gezondheid en veiligheid.
Werktijden en voorwaarden voor werknemers en/of leden (en eventuele thuiswerkers) voldoen aan de voorwaarden vastgelegd door nationale en lokale wetten en ILO-conventies.
Fair Trade-organisaties zijn op de hoogte van de gezondheids- en veiligheidsomstandigheden in de producentengroeperingen waar ze van kopen. Ze zoeken voortdurend naar bewustwording van gezondheids- en veiligheidskwesties en verbeteren de gezondheids- en veiligheidspraktijken in producentengroepen.

 

Principe acht: Capaciteitsopbouw bieden

De organisatie wil positieve ontwikkelingsinvloeden voor kleine, gemarginaliseerde producenten vergroten via Fair Trade.
De organisatie ontwikkelt de vaardigheden en mogelijkheden van haar eigen werknemers of leden. Organisaties die rechtstreeks met kleine producenten werken, ontwikkelen specifieke activiteiten om deze producenten te helpen hun managementvaardigheden, productiemogelijkheden en toegang tot markten te verbeteren – lokaal/regionaal/internationaal/eerlijke handel en mainstream waar nodig. Organisaties die Fair Trade-producten kopen via Fair Trade-tussenpersonen, helpen deze organisaties bij het ontwikkelen van hun capaciteit om de gemarginaliseerde producentengroeperingen waar ze mee werken te ondersteunen.

 

Principe negen: bevordering van eerlijke handel

De organisatie maakt mensen bewust van het doel van eerlijke handel en van de behoefte aan meer rechtvaardigheid in de wereldhandel via eerlijke handel. Het pleit voor de doelstellingen en activiteiten van Fair Trade volgens de reikwijdte van de organisatie. De organisatie biedt haar klanten informatie over zichzelf, de producten die zij op de markt brengt en de producentenorganisaties of leden die de producten maken of oogsten. Eerlijke reclame- en marketingtechnieken worden altijd gebruikt.

 

Principe tien: Respect voor het milieu

Organisaties die Fair Trade-producten produceren, maximaliseren het gebruik van grondstoffen uit duurzaam beheerde bronnen in hun assortiment, waarbij ze zo mogelijk lokaal kopen. Ze gebruiken productietechnologieën die het energieverbruik willen verminderen en waar mogelijk gebruik maken van technologieën voor hernieuwbare energie die de uitstoot van broeikasgassen minimaliseren. Ze proberen de impact van hun afvalstroom op het milieu te minimaliseren. Fair Trade-producenten van landbouwgrondstoffen minimaliseren hun milieueffecten door zoveel mogelijk gebruik te maken van biologische of productiemethoden met weinig pesticidegebruik.
Kopers en importeurs van Fair Trade-producten geven voorrang aan het kopen van producten gemaakt van grondstoffen die afkomstig zijn van duurzaam beheerde bronnen, en hebben de minste algemene impact op het milieu.
Alle organisaties gebruiken gerecycleerde of gemakkelijk biologisch afbreekbare materialen voor het verpakken voor zover mogelijk, en goederen worden waar mogelijk over zee verzonden.
Laatst herzien en goedgekeurd door WFTO-leden in november 2017.